За проекта

Страницата, която разглеждате, е резултат от началния етап на проекта „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“. Той е част от мащабния проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

Целта на страницата е да предостави информация за различните видове документи в архивите на Института за изследване на изкуствата и да улесни бъдещите ползватели в контакта им със заинтригувалите ги сбирки и фондове. Тези бъдещи ползватели могат да бъдат изследователи от различни области; преподаватели в различни образователни степени, които търсят специализирана помощ за илюстриране на учебните си курсове; професионалисти, свързани туризма и желаещи да го направят истински културен; институции и местни власти, стремящи се към опознаване и опазване на своето културно наследство. Също и хора с любопитство и пиетет към изкуствата и/или към традиционната култура по българските земи.

Задачата на страницата е да предостави тази информация в съответствие с изискванията и спецификите на всяка от изкуствоведските специалности, в чиято област е събраният архив. Едновременно с това тя напомня, че необходимо условие за нейното съществуване е дигитализацията на архивните документи – отговорен, важен и трудоемък процес.