За архивите

Институтът за изследване на изкуствата при БАН е резултат от няколко обединения на институти, всеки от които има своята история, промени в структурата и в названията и свои архиви.

През 1948 се създават две звена. Едното е Институтът за музика с музей, първоначално съставен от два отдела: за народна музика и за научни изследвания и публикации; в следващите десетилетия обхватът на научните интереси значително се разширява. Другото основано през 1948 звено е Институтът за изобразителни изкуства, в който през 1963 се открива секция „Театър“, а през 1973 – и секция „Екранни изкуства“. През 1988 при тогавашната реформа в БАН двата института са обединени в Институт за изкуствознание. През 2010 при последната реформа в БАН той получи сегашното си име след обединяване и с Центъра за архитектурознание – на свой ред наследник на създадения през 1949 Институт по градоустройство и архитектура.

Всеки от институтите-майки при създаването си е имал като основна задача документирането на обекти от културното ни наследство. Затова колекциите, наследени от тях, са в най-точния смисъл „научни архиви“: за разлика от стандартните случаи в архивистиката, в които формираните фондове са вторичен резултат от дейността на личности или институции, нашите документи са събирани целенасочено от изследователите в зависимост от предмета, приоритетите и парадигмите на всяка наука, от нейните техники на документиране и т.н. Така те пазят информация колкото за историята на изкуствата у нас, толкова и за историята на науките за тези изкуства.

Днес тези архиви се съхраняват и обработват в Националния научен център за културно наследство при Института за изследване на изкуствата (филиал на Научния архив на Българска академия на науките). До 2015 г. негов ръководител е проф. д.изк. Александър Янакиев, а след 2015 – проф. д-р Горица Найденова.

Страницата, която разглеждате, представя база данни, съставена според днешната структура на архивите ни, чиито дялове следват както делението на институтите-фондообразуватели, така и линиите на основните изкуствоведски специалности в ИИИзк: архив „Музика“, архив „Изобразителни изкуства“, архив „Архитектура“, архив „Театър“ и архив „Екранни изкуства“. По-подробна информация за историята им, за съдържащите се в тях документи и за начина на представянето им тук ще откриете към всеки от разделите на страницата.